Info communal - Gemengen-Infoblat

D'Gemeng gëtt periodesch (3 - 4 mol am Joer) en Informatiounsblat eraus (INFO) wouran än nëtzlech Informatiounen iwwert eis Gemeng fanne kann!Et kann än sech deen Info eraflueden! Klickt duefir op den ënneschte Relevé!

L'administration communale publie périodiquement dans l'année un bulletin d'information dénommé INFO! Pour le téléchargement de ce document cliquer sur le relevé ci-dessous!

INFO 1/2008

INFO 2/2008

INFO 3/2008

INFO 4/2008

INFO 1/2009

INFO 2/2009

INFO 1/2010

INFO 2/2010

INFO 3/2010

INFO 1/2011

INFO 2/2011

INFO 1/2012

INFO 2/2012

INFO 1/2013

INFO 2/2013

INFO 1/2014

INFO 2/2014

INFO 3/2014

INFO 1/2015

INFO 2/2015

INFO 3/2015

INFO 4/2015

INFO 1/2016

INFO 2/2016

INFO 3/2016

INFO 4/2016
INFO 1/2017
INFO 2/2017
INFO 3/2017

macommune.lu
© Administration Communale de Boevange-Attert