Info communal - Gemengen-Infoblat

D'Gemeng gëtt periodesch (3 - 4 mol am Joer) en Informatiounsblat eraus (INFO) wouran än nëtzlech Informatiounen iwwert eis Gemeng fanne kann!Et kann än sech deen Info eraflueden! Klickt duefir op den ënneschte Relevé!

L'administration communale publie périodiquement dans l'année un bulletin d'information dénommé INFO! Pour le téléchargement de ce document cliquer sur le relevé ci-dessous!

INFO 1/2008
INFO 2/2008
INFO 3/2008
INFO 4/2008
INFO 1/2009
INFO 2/2009
INFO 1/2010
INFO 2/2010
INFO 3/2010
INFO 1/2011
INFO 2/2011
INFO 1/2012
INFO 2/2012
INFO 1/2013
INFO 2/2013
INFO 1/2014
INFO 2/2014
INFO 3/2014
INFO 1/2015
INFO 2/2015
INFO 3/2015
INFO 4/2015
INFO 1/2016
INFO 2/2016
INFO 3/2016
INFO 4/2016

macommune.lu
© Administration Communale de Boevange-Attert