Maison Relais à Buschdorf

 

 

  

  

Le bâtiment "a Määsch" ou "Määschhaff" à Buschdorf est depuis 2007 le siège de la
MAISON RELAIS
de la commune de Boevange/Attert

 

La cantine de la Maison-Relais est installée au 1er étage du bâtiment "Festsall Scheier à Buschdorf  (vis-à-vis du "Määschhaff")   

 
Maison Relais (lëtzebuergeschen Text)
 

Infoblad Maison Relais Bëschdrëf

Maison Relais

:

eng Betreiungsstruktur fir Kanner vun 3 bis 12 Joer

Wéini ass op? 

 

 

 

 

Méindes, Mëttwochs, Freides, vu 7.00 - 8.00 / 11.30 - 14.00 / 16.00 - 19.00 Auer
Daaschdes an Donneschdes vu 7.00 - 8.00 / 11.30 - 19.00 Auer
 
Während de Vakanzen ass op, Méindes bis Freides  vu 7.00 - 19.00 Auer
d’Feierdeeg ass zou!

Ziel vun der Maison Relais

· Héichwäerteg qualitativ an edukativ Aarbecht mat de Kanner
· Eng Ënnerstëtzung fir d’Elteren
· En oppent Ouer hu fir jidfereen

 

 

 

d'Bedeitung vun der Maison Relais

fir d‘Kanner:

· flott Ambiance, Spaass a Freed
· Gefill vu Gebuergenheet, Wuelfillen, Akzeptanz a Respekt
· Kand sinn dierfen!
· e sëcheren an ofwiesslungsräiche Kader
· Plaz fir seng Fähegkeeten an Interesse weider auszebauen
· Plaz fir Frëndschaften opzebauen
· Hëllef bei den Hausaufgaben
· ofwiesslungsräich Fräizäitaktivitéiten (Sport, Bastelen, Spillen, Musek, Natur,…)
· Méiglechkeeten vun der Wiel (Spill, Komeroden, Aktivitéiten,...)
· Matbestëmmung vun de Kanner (Raumgestaltung,Aktivitéiten,...)
· Seng Meenung dierfe soen
· gesond Ernährung

fir d‘Famill:

· Zesammenaarbecht mat den Elteren, Kooperatioun
· Uspriechpartner fir d‘Elteren sinn
· evt. pädagogesch Ënnerstëtzung a Berodung
· Elterenaustausch, Elterenowender
· Flexibilität
· Informatioun

Inscriptioun:

· Am einfachsten ass et, wann d’Kanner fest Deeg ageschriwwe sinn. Et ass awer ëmmer méiglech, e Kand kuerzfristeg unzemellen. Wéinst der Organisatioun hätte mir am léifste wann d’Umelldung eng Woch am Viraus gemaach gët. Am Noutfall ass et och méiglech säi Kand spontan unzemellen an ze bréngen. Rufft awer w.e.g. ëmmer virdrun un!

Wann aert Kand nët kënnt, da mellt et w.e.g. of!

· Eier d’Kand di éischte Kéier kënnt, musst Dir laanscht komme  fir e Contrat d’accueil, eng Fiche de renseignements an eng Fiche d’inscription auszefëllen.

 

 

 

· Während de Vakanze bidden mir all Dag Aktivitéiten un. Virun all Vakanz kréien d’Kanner an der Schoul de Programm mam Umelldungsziedel ausgedeelt.

 

 
Maison Relais (texte français)

Fiche d’Information

de la „Maison Relais“ Buschdorf

Maison Relais

 

une structure d’accueil pour enfants de 3 à 12 ans

Heures d’ouverture:

Lundi, mercredi, vendredi: de 7.00 -8.00 / 11.30-14.00 / 16.00 - 19.00 h.

mardi, jeudi 7.00 - 8.00 / 11.30 - 19.00 h.

 

Ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 7.00 - 19.00 h.

Fermé les jours fériés.

 

Objectifs dela Maison Relais:

 

 • fournir un travail pédagogique d’une excellente qualité
 • être un support pour les parents
 • être à l’écoute de tout le monde  

La valeur de la Maison Relais

pour les enfants:

 • une bonne ambiance, plaisanteries, joie
 • le sentiment de confiance et de sécurité, une atmosphère de bien-être, d’acceptation et de respect
 • avoir le droit « d’être enfant »
 • un environnement sûr et varié
 • un lieu où on peut développer ses capacités et ses intérêts
 • un lieu pour connaître d’autres enfants et de devenir ami
 • aide aux devoirs
 • activités variées (sport, bricolage, jouer, musique, nature,…)
 • avoir le choix (jeux, amis, activités)
 • participation des enfants (décoration des salles, activités)
 • pouvoir dire son opinion
 • alimentation seine

pour la famille:

 • collaboration avec les parents, coopération
 • être un interlocuteur pour les parents
 • en cas de besoin : soutien pédagogique et conseils
 • échange entre parents, soirées d’information pour les parents
 • flexibilité
 • information

  

Inscription:

·        Normalement, les enfants sont inscrits à l’avance pour des jours fixes. Il est également possible, d’inscrire un enfant à court terme. Nous vous prions, pour des raisons d’organisation, d’inscrire votre enfant une semaine en avance. En cas d’urgence, vous pouvez emmener votre enfant directement, merci de nous appeler avant par téléphone. Si votre enfant ne peut pas venir, nous vous serions gré d'un appel téléphonique.

·        Pour inscrire votre enfant la première fois, vous devrez passer à la Maison Relais pour signer le contrat d’accueil et pour remplir une fiche de renseignements et une fiche d’inscription.

·        pendant les vacances nous offrons tous les jours des activités pour les élèves. Avant les vacances, le programme et les formulaires d’inscription seront distribués aux enfants.

 
Les Activités de la MAISON RELAIS

Activités février - juillet 2012 - éduation précoce/préscolaire

Activités février - juillet 2012 - enseigement primaire

 

 
La Maison Relais et les Vacances

Activités pendant les "Vacances d'Eté 2013"
- programme pour le précoce, le préscolaire et la première année primaire
- programme pour le primaire 2e à la 6e année

 

Activités pendant les "Vacances de Pentecôte 2013"
- programme pour le précoce, le préscolaire et la première année primaire
- programme pour le primaire 2e à la 6e année

Activités "Vacances de Pâques 2013"
- programme pour le précoce, le préscolaire et la première année primaire
- programme pour le primaire (2e-6e années)
- Flyer brunch Pâques

 

Activités "Vacances de Carnaval 2013
- programme pour le précoce, le préscolaire et la première année primaire
- programme pour le primaire (2e - 6e années)

 

Activités "Vacances de Noël 2012"
- lettre aux parents
- programme pour le précoce, le préscolaire et la 1re année primaire
- programme pour le primaire (2e -6e années)

 

Activités " Vacances d'Eté 2012"
- programme pour le précoce et le préscolaire et 1re année primaire
- programme pour le primaire (2e - 6e années)

Activités "Päischtvakanz 2012"
- voir lettre aux parents
- voir activités "grouss
- voir activités "kleng"

Activités "Ouschtervakanz 2012"
- voir lettre aux parents
- voir activités

Activités "Fuesvakanz 2012"
- voir fiches ens. primaire  et  éd. précoce/préscolaire

 
Jours de fermeture de la Maison Relais en 2013

En 2013, la Maison Relais sera fermée les jours suivants :

voir grille

 
De Resto vun der Maison Relais
 
Inscription à la Maison Relais

 

Les inscriptions pour l'année scolaire 2013-2014 sont à faire moyennant la fiche d'inscription!

 

 
Informations utiles MR

Ci-dessous des informations utiles concernant la MR

- Premières informations sur la Maison Relais

fiche d'inscription!

Sorties MR autorisées!

- Personnes autorisées à venir chercher un enfant!

- Administration de médicaments!

Fiche de renseignements!

 

 
Le Menu de la Semaine

La Cantine de la Maison Relais vous offre les repas suivants pendant la semaine!

 

Semaines 15-22/2013

Bon Appétit!

 

 
NEWSBLAT - LETTRE d'INFORMATION - MAISON RELAIS

La Maison Relais publie régulièrement un bulletin d'information dénommé NEWSBLAT MAISON RELAIS!

- Newsblad MR décembre 2009
- Newsblad MR janvier-mars 2010
- Newsblad MR avril-août 2010
- Newsblad MR septembre-décembre 2010

 

 
Relations parents/Maison Relais

Lettre aux parents pour la rentrée scolaire 2012-2013! 

Lettre janvier 2012 aux parents!

 
Divers

 

Fotorondgank Maison Relais

 
Crèche "an Dicksen" à Tuntange

La crèche à Tuntange dénommée "an Dicksen" fonctionne depuis le 17 septembre 2012.

Voir l'article "Crèche an Dicksen"

 

 

macommune.lu

Contacts

FRISING Nadine

Activité(s) : chargée de direction
GSM : 621 37 46 83
Maison Relais, Buschdorf

a Määsch, Helperterwee no 2, L-7418 Buschdorf
Tél. : 23639319 - 621374683
Fax : 26610793

accueil de jeunes

Prendre contact

Documents

© Administration Communale de Boevange-Attert