Association des Parents d'Elèves

D'Elterevereenegung Béiwen/Atert iwwereecht der Maison Relais zu Bëschdrëf e neien Eesszerwiss. Si wënscht de Kanner an dem Personal e gudden Appetit!

Photo Pierre Scholtes

 

macommune.lu
© Administration Communale de Boevange-Attert